Stanovisko odborné společnosti GF 913 k oznámení Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky o vyhlášení stávkové pohotovosti

31.08.2018

 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky (dále též jako "OSZSP") zveřejnil dopis předsedkyně OSZSP paní Bc. Dagmar Žitníkové ze dne 16.8.2018 adresovaný předsedovi vlády ČR panu Ing. Andreji Babišovi. Tímto dopisem informuje paní předsedkyně OSZSP předsedu vlády ČR o rozhodnutí výkonné rady odborového svazu vyhlásit stávkovou pohotovost, a to z důvodu "dosavadních neuspokojivých výsledků společných jednání v záležitosti navýšení platů zaměstnancům ve zdravotnictví a sociálních službách na rok 2019."

OSZSP požaduje dodržení "slibu o zvýšení platových tarifů od 1.1.2019 o 10% pro všechny zaměstnance v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízení" a současně "zabezpečení finančních prostředků na 10% navýšení mezd, a to prostřednictvím úhrad ze zdravotního pojištění". Zmiňovaným dopisem OSZSP zároveň ocenil záměr zvýšit zvláštní příplatek za práci ve směnách, avšak současně vyslovil požadavek, aby "byl navýšen na stejnou částku všem profesím nelékařských zdravotnických pracovníků, včetně zdravotnických pracovníků, kteří pracují na zdravotnických záchranných službách a v zařízeních sociálních služeb."

Odborná společnost Gratia futurum 913, jakožto profesní sdružení poskytovatelů sociálních služeb, podporuje požadavek OSZSP na navýšení zvláštního příplatku za práci ve směnách nediskriminačním způsobem, tj. i za práci nelékařských zdravotnických pracovníků v pobytových zařízeních sociálních služeb, a to bez ohledu na statut jejich zřizovatele. Současně též sdílíme obavu, aby nedošlo pouze k rozhodnutí o navýšení zvláštního příplatku, aniž by byly adekvátně navýšeny příjmy systému veřejného zdravotního pojištění, z něhož bude navýšení zvláštního příplatku hrazeno. V této souvislosti připomínáme obdobou situaci roku 2018, kdy bylo přijato rozhodnutí o navýšení zvláštního příplatku o částku 2.000,- Kč, avšak v případě pobytových zařízení sociálních služeb bylo toto navýšení pokryto z prostředků veřejného zdravotního pojištění pouze ve výši cca 22%. Odborná společnost Gratia futurum 913 se proto v souvislosti se zamýšleným navýšením zvláštního příplatku již obrátila na ministra zdravotnictví ČR s návrhem na jeho řešení.

Odborná společnost Gratia futurum 913:

  • podporuje zvýšení zvláštního příplatku za práci ve směnách
  • ztotožňuje se s názorem OSZSP, že v případě rozhodnutí o jeho zvýšení, je zapotřebí též posílit zdroje pro jeho úhradu
  • sdílí přesvědčení, že pouze nediskriminační úprava zvláštního příplatku je jedním z nástrojů stabilizace personálu v pobytových zařízeních sociálních služeb.