Nová pravidla zveřejňování zvláštních smluv.

18.09.2017

Dne 15.9.2017 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 290/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Tato novela zákona o veřejném zdravotním pojištění s účinností od 1.1.2018 zcela zásadním způsobem mění zveřejňování zvláštních smluv a úhradových dodatků uzavíraných mezi zdravotními pojišťovnami a pobytovými zařízeními sociálních služeb. Zvláštní smlouvy a úhradové dodatky nebudou nadále zveřejňovány postupem dle zákona o registru smluv a zveřejňovány v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR, ale k jejich zveřejňování bude docházet postupem dle zákona o veřejném zdravotním pojištění, a to za shodných podmínek, které se vztahují na smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb zdravotnických zařízení.

Přijatou novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění došlo k úpravě § 17a, která přináší následující změny:

  • Zvláštní smlouvy nebo úhradové dodatky povinně zveřejňují ve svých registrech smluv zdravotní pojišťovny, a to ve lhůtě do 60 dnů od jejich uzavření. Porušení této povinnosti již není sankcionováno neplatností smluv či dodatků, ale jedná se o přestupek zdravotní pojišťovny s možností uložení sankce do 10.000.000 Kč.
  • Zvláštní smlouva nebo úhradový dodatek nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění, avšak lze dohodnout zpětnou účinnost úhradového dodatku. Pokud tedy dojde k dohodě o způsobu a výši úhrady hrazených služeb až v průběhu kalendářního roku, na který mají být dohodnuty, je možné současně ujednat, že se tato dohoda vztahuje pro celý kalendářní rok. Přijatá novela tedy umožňuje prodloužit dobu pro vyjednávání se zdravotními pojišťovnami o úhradových dodatcích až do 31. prosince roku, v němž má úhradový dodatek platit, aniž by tím byly ohroženy platby od 1. ledna téhož roku.

Tyto jednoznačně pozitivní změny se podařilo prosadit díky nasazení paní poslankyně Jany Hnykové, která, ve spolupráci s odbornou společností Gratia futurum 913, předložila a prosadila příslušný pozměňovací návrh. Tímto si dovolujeme poděkovat paní poslankyni Janě Hnykové, Ministerstvu zdravotnictví ČR i ostatním zákonodárcům.