Doporučený postup v případě souběhu smluv o poskytnutí sociální služby.

20.09.2018

Na odbornou společnost Gratia futurum 913 se obrátili někteří společníci s následující problematikou:

Pobytová zařízení sociálních služeb mají s klientem uzavřenou smlouvu o poskytnutí sociální služby. V souladu se zákonem o sociálních službách je smlouvou o poskytnutí sociální služby mj.:

  • sjednán závazek klienta hradit poskytovateli po dobu platnosti a účinnosti smlouvy úhradu za úkony péče, a to ve výši přiznaného příspěvku na péči;
  • sjednán postup při úhradách v případě nepřítomnosti klienta v zařízení (tzv. vratky);
  • sjednáno právo klienta podat výpověď této smlouvy, a to s přiměřenou délkou výpovědní doby[1]

Tímto doporučeným postupem je řešen souběh smluv o poskytnutí sociální služby, tj. situace, kdy klient v souladu se smlouvou o poskytnutí sociální služby podá její výpověď, přičemž:

  • klient opustí původní zařízení sociálních služeb ještě před uplynutím výpovědní doby (např. 15 kalendářní den) a zároveň
  • je klient v průběhu výpovědní doby přijat do jiného zařízení sociálních služeb.

Při souběhu smluv o poskytnutí sociální služby se mezi poskytovateli sociálních služeb začaly objevovat spory o to, komu náleží příspěvek na péči. Klientem nově zvolené pobytové zařízení sociálních služeb totiž požadovalo úhradu poměrné části příspěvku na péči, který byl v mezidobí již uhrazen původnímu poskytovateli sociálních služeb. Poměrnou část požadovalo nově zvolené pobytové zařízení sociálních služeb ode dne nástupu klienta do služby, avšak původní pobytové zařízení sociálních služeb bylo dle smlouvy nadále povinno být připraveno k poskytnutí sociální služby, a to až do doby skončení běhu výpovědní lhůty.

Odborná společnost Gratia futurum 913 se proto v této věci obrátila na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR s žádostí o stanovisko tohoto ústředního orgánu státní správy a obdržela následující vyjádření:

"Smluvní ujednání mezi poskytovatelem a klientem a právní vztahy vzniklé z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem (vzniklé spory řeší občansko-právní soud). Znamená to tedy, že pokud klient v průběhu výpovědní lhůty odejde k jinému poskytovateli, se kterým v této výpovědní lhůtě uzavřel smlouvu o poskytování sociálních služeb, která je již platná (ne až po skončení výpovědní lhůty) a nový poskytovatel mu poskytuje již sociální služby, jde o nedodržení smluvního ujednání ze strany klienta u původního poskytovatele.

Vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí je takové, že i ve výpovědní lhůtě je klient povinen dodržovat vnitřní pravidla původního poskytovatele a plně je respektovat, jak se zavázal ve smluvním ujednání, neboť je stále jeho klientem. Původní poskytovatel tedy jedná zcela správně, že nevrací žádné vratky, neboť v tomto případě se z pohledu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, nejedná o pobyt mimo zařízení sociálních služeb.

Je více než samozřejmé, že by se poskytovatelé sociálních služeb měli respektovat a vzájemně spolu spolupracovat, a především jednat v zájmu klientů. V neposlední řadě je nutné znát zákonné předpisy. Nikdy by poté nedocházelo k těmto sporným situacím."

Za účelem kultivace vztahů mezi poskytovateli sociálních služeb a k ochraně práv klientů vydává odborná společnost Gratia futurum 913 následující doporučený postup:

· Zcela stěžejní je práce sociálních pracovníků v rámci sociálního šetření před přijetím klienta do zařízení. K řešení situace souběhu smluv o poskytnutí sociální služby je tedy povinno klientem nově zvolené zařízení sociálních služeb.

· V případě zjištění, že klient přichází z jiného zařízení sociálních služeb, je zapotřebí ověřit, zda v původním zařízení již došlo k ukončení poskytování sociálních služeb, nebo zda nadále běží výpovědní doba.

· V případě běhu výpovědní doby u stávajícího poskytovatele je nově zvolené zařízení sociálních služeb povinno klienta seznámit se skutečností, že při uzavření nové smlouvy o poskytnutí sociální služby s účinností v průběhu výpovědní doby původní smlouvy, bude klient povinen k dvojím úhradám za stravu, ubytování a úkony péče.

· V případě přijetí klienta přicházejícího z jiného pobytového zařízení sociálních služeb s ním uzavřít smlouvu teprve s účinností ode dne skončení běhu výpovědní lhůty u původního poskytovatele, neboť služby je klient oprávněn čerpat u původního poskytovatele.

Pokud by však, i přes poučení klienta, došlo k situaci souběhu dvou smluv o poskytování sociálních služeb, bude úhrada úkonů péče z příspěvku na péči náležet původnímu poskytovateli. Úhradu za úkony péče novému poskytovateli bude klient povinen hradit z jiných zdrojů, případně se nový poskytovatel může s klientem dohodnout na bezplatném poskytování úkonů péče po dobu souběhu smluv.

[1]Za přiměřenou délku výpovědní doby považuje GF 913 lhůtu 30 dnů, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po podání výpovědi